Loading...

Regulamin

WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

Ten dokument został stworzony w celu zrozumienia tematu i jest prawnie wiążący.

Niniejsza umowa reguluje kwestie związane z korzystaniem z witryny internetowej bazamodelek.eu.

Ta witryna jest własnością i jest obsługiwana przez bazamodelek.eu. Dostęp do tej witryny i korzystanie z niej jest zapewniane przez bazamodelek.eu pod warunkiem zaakceptowania niniejszych Warunków korzystania z witryny; uzyskanie dostępu do tej witryny lub korzystanie z niej oznacza zaakceptowanie niniejszych Warunków korzystania z witryny. Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków korzystania z witryny, nie zgadzając się na przestrzeganie ich postanowień, nie powinien uzyskiwać dostępu do tej witryny ani z niej korzystać.

bazamodelek.eu może zmieniać i aktualizować niniejsze Warunki korzystania z witryny w dowolnym momencie, bez powiadomienia. Zalecamy regularnie przeglądać Warunki korzystania z witryny zamieszczone w tej witrynie. Uzyskiwanie dostępu do tej witryny lub korzystanie z niej po zamieszczeniu takich zmian jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem.

                   1. Korzystanie z witryny

Witryna oraz wszystkie opublikowane prace (dalej zwane „Prace”) są przeznaczone do użytku klientów bazamodelek.eu. Nie wolno używać witryny i Prac do celów niezwiązanych z działalnością w witrynie. Zabronione jest zwłaszcza: (a) pobieranie, kopiowanie lub ponowne transmitowanie pojedynczych lub wszystkich elementów witryny lub Prac bez pisemnej zgody lub licencji , lub w sposób naruszający postanowienia wspomnianej licencji; (b) dokonywanie pozyskiwania danych, korzystanie z robotów lub podobnych metod zbierania bądź pobierania danych; (c) manipulowanie lub wyświetlanie w inny sposób elementów witryny lub Prac, poprzez stosowanie ramek lub podobnej technologii nawigacyjnej; (d) rejestrowanie, subskrybowanie, rezygnowanie z subskrypcji lub próby zarejestrowania, zasubskrybowania, rezygnacji z subskrypcji do produktu lub usługi bazamodelek.eu w imieniu jakichkolwiek stron trzecich w przypadku braku wyraźnej zgody zainteresowanej strony oraz (e) korzystanie z witryny lub Prac w celach innych niż przewidziane, określone wyłącznie przez bazamodelek.eu, w tym, lecz nie ograniczające się do, zniesławienia, obrazy, nękania, prześladowania, grożenia, lub inny sposób naruszania praw innych użytkowników (takich jak prywatność), i/lub publikowania, zamieszczania, dystrybuowania lub szerzenia zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych, naruszających prawo lub nielegalnych materiałów bądź informacji.

Naruszanie zabezpieczeń tej witryny bądź wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem jej lub dowolnych zasobów systemowych i sieciowych oraz usług z nią połączonych lub dostępnych za jej pośrednictwem jest zabronione. Z tej witryny można korzystać tylko w celach zgodnych z prawem.

                     2. Własność intelektualna

Wszystkie materiały (w tym sposób ich organizacji i prezentacji) w tej witrynie (dalej zwane „Materiałami”) są własnością bazamodelek.eu oraz licencjodawców i mogą być chronione prawami ochrony własności intelektualnej, w tym dotycząc, tymi praw autorskich, , nazw domen internetowych i podobnych.

Jeśli nie została zawarta osobna umowa z bazamodelek.eu , jakiekolwiek inne wykorzystywanie Materiałów bez pisemnej zgody jest zabronione.

Materiały mogą być użytkowane i kopiowane wyłącznie do własnych, , osobistych lub edukacyjnych celów, z zastrzeżeniem, że nie są modyfikowane, a informacje o prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej nie są usuwane. Tworzenie prac pochodnych i wykorzystywanie Materiałów w dowolny inny sposób jest zabronione.

Dziękujemy za opinie lub inne sugestie, które możesz do nas przesłać w związku z naszymi usługami. Prosimy pamiętać, że możemy wykorzystać te informacje zwrotne bez żadnego obowiązku wypłaty za nie wynagrodzenia.

                       3. Prywatność

bazamodelek.eu szanuje prywatność danych personalnych osób, z którymi współpracujemy. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy zapoznać się z Zobowiązaniem dotyczącym prywatności w witrynie .

                       4. Aktualność witryny

bazamodelek.eu regularnie aktualizuje informacje zawarte w tej witrynie. nie możemy jednak zagwarantować ani ponosić odpowiedzialności za dokładność, aktualność ani kompletność informacji w tej witrynie. Może poprawiać, uzupełniać lub usuwać informacje, usługi i/lub zasoby zawarte w witrynie i zastrzega sobie prawo do wprowadzania takich zmian bez uprzedniego powiadamiania byłych, obecnych i potencjalnych odwiedzających.

                      5. Połączone witryny

Ta witryna może zawierać łącza do innych witryn; łącza takie są udostępniane wyłącznie jako udogodnienie.

                      6. Ograniczenie odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I CAŁOŚĆ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY I MATERIAŁÓW, W TYM TAKŻE Z JAKICHKOLWIEK INFORMACJI W NIEJ ZAWARTYCH.

bazamodelek.eu , NIE BĘDZIE W ŻADNYM PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD PRZYPADKOWYCH, NIEBEZPOŚREDNICH, DOMNIEMANYCH, WTÓRNYCH ORAZ INNYCH RODZAJÓW (W TYM UTRATY ZYSKÓW, ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI, UTRATY INFORMACJI BIZNESOWYCH LUB DOWOLNEJ INNEJ STRATY PIENIĘŻNEJ) W ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK ROSZCZENIEM, STRATĄ, SZKODĄ, CZYNNOŚCIĄ, PROCESEM SĄDOWYM LUB INNYM POSTĘPOWANIEM DOTYCZĄCYM LUB NIEDOTYCZĄCYM NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WITRYNY, A W SZCZEGÓLNOŚCI W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY, MATERIAŁÓW LUB DOWOLNEJ ICH CZĘŚCI, POLEGANIEM NA NICH, UZYSKIWANIEM DOSTĘPU DO NICH LUB WYKORZYSTYWANIEM ICH, BĄDŹ Z DOWOLNYMI PRAWAMI PRZYSŁUGUJĄCYMI UŻYTKOWNIKOWI W MYŚL TEJ UMOWY, NAWET JEŚLI ADMINISTRACJE bazamodelek.eu POWIADOMIONO O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY CZYNNOŚĆ TA WYNIKA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ (W TYM ZANIEDBANIA), NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ CZY INNYCH POWODÓW.

W ŻADNYM PRZYPADKU ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WITRYNY BĄDŹ ZWIĄZANE Z UŻYCIEM LUB WYKORZYSTANIEM W JAKIKOLWIEK SPOSÓB DOWOLNEJ CZĘŚCI ALBO CAŁOŚCI WITRYNY LUB MATERIAŁÓW NIE PRZEKROCZĄ KWOTY STU ZŁOTYCH

W NIEKTÓRYCH SYSTEMACH PRAWNYCH OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE JEST NIEDOZWOLONE; POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE MOŻE NIE MIEĆ WIĘC ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKA.

                      7. Przejęcie odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność i nie występować z powództwem wobec bazamodelek.eu z tytułu dowolnych roszczeń lub potwierdzonej odpowiedzialności, wynikających z jakiegokolwiek naruszenia lub powiązanych z jakimkolwiek naruszeniem dowolnych postanowień niniejszych Warunków korzystania z witryny przez użytkownika lub inną osobę występującą w jego imieniu.

                      8. Powiadomienia i procedura zgłaszania naruszenia praw dokumentu

bazamodelek.eu przestrzega praw własności intelektualnej innych podmiotów i prosi użytkowników o takie samo zachowanie. Jeśli użytkownik sądzi, że jego praca została skopiowania w sposób naruszający prawa autorskie lub że jego prawa własności intelektualnej zostały naruszone w inny sposób, powinien poinformować o tym Administratora bazamodelek.eu, kierując maila zawierające następujące elementy:

1. elektroniczny lub zwykły podpis osoby upoważnionej do       występowania w imieniu właściciela praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;
2. opis pracy, której prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej zostały naruszone;

3. opis miejsca w witrynie, w którym znajdują się materiały  naruszające te prawa;

4. adres, numer telefonu i adres e-mail osoby zgłaszającej naruszenie;

5. oświadczanie osoby zgłaszającej, potwierdzające, że według jej najlepszej wiedzy kwestionowane użycie materiałów nie uzyskało upoważnienia właściciela praw autorskich lub jego agenta ani nie jest zgodne z literą prawa;

6. oświadczenie osoby zgłaszającej, potwierdzające, pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że powyższe informacje zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe, a osoba je składająca jest właścicielem praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej bądź została upoważniona do występowania w imieniu właściciela praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

Maila proszę przesłać na adres

biuro@hist.info.pl

                           9. E-mail

Odwiedź naszą stronę kontaktową. Internet nie jest jednak w pełni bezpiecznym medium – każda wiadomość może zostać utracona, przechwycona lub zmieniona. bazamodelek.eu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korespondencją przychodzącą lub wychodzącą z tej witryny. W odniesieniu do wszelkich informacji przekazywanych nam za pośrednictwem tej witryny lub pocztą e-mail użytkownik zgadza się co do tego, że:

– informacje te nie stanowią żadnego zobowiązania ;

– informacje nie są poufne;

– bazamodelek.eu może używać tych informacji oraz ujawniać, dystrybuować lub kopiować je, a także wykorzystać dowolne zawarte w nich idee, koncepcje i know-how w dowolnym celu bez wynagrodzenia użytkownika;

– informacje są zgodne z prawdą, a ich ujawnienie nie narusza praw innych podmiotów.

                        10.Prawo właściwe

Ta witryna pozostaje pod kontrolą, jest obsługiwana i zarządzana przez Administratorów bazamodelek.eu . Dostęp do Witryny można uzyskiwać w dowolnej miejscu lub terytorium , jak również w innych krajach świata. Ponieważ każdy z tych systemów prawnych może różnić się od praw miejscowych, uzyskując dostęp do tej witryny, użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że prawem właściwym dla niniejszych Warunków korzystania z witryny jest prawo miejscowe.

Użytkownik zgadza się z faktem, że miejscem wykonania i wyłącznym sądem właściwym dla jakichkolwiek roszczeń lub sporów wynikających z niniejszych Warunków korzystania z witryny są sądy właściwe dla bazamodelek.eu, potwierdzając, że zgoda ta ma charakter dobrowolny.

                   11. Postanowienia ogólne

Fakt niewymuszania lub nierygorystycznego egzekwowania przez bazamodelek.eu dowolnych postanowień niniejszych Warunków korzystania z witryny nie stanowi o zwolnieniu użytkownika z jakichkolwiek postanowień ani wykluczeniu jakichkolwiek praw.

Jeśli dowolne postanowienie niniejszych Warunków korzystania z witryny lub ich część jest częściowo lub całkowicie martwa, strony, a w przypadku braku zgody między stronami sąd właściwej jurysdykcji, ustanawiają w jego miejsce możliwe do wyegzekwowania postanowienie, postanowienia lub jego bądź ich część, aby w sposób możliwie najdokładniejszy odzwierciedlić treść postanowień martwych.

                  12. Kontakt

W razie wątpliwości dotyczących strony lub Regulaminu Kontakt